تبلیغات
★ בُפֿـتــَرِ شــ♥ــاهِ پــَریــפטּ★ - :))

nothing is like it was


اس ام اس جدید

شکلکــ های آینـ ـ ـازمــیـــگـــویـــنـــכ : آخــــر خــنـــــכه گـــریـــﮧ اســـت....

بـــهـــانـــﮧ اے جــــور ڪــטּ بــخـــنــכم...

بــــغـــض بــــכے כر گـــلـــو כارم!!


 اس ام اس جدید

شکلکــ های آینـ ـ ـازهــمـــﮧ گــفــتــنــــכ : او ڪــــﮧ رفـــت ؛ زنـــכگــــے ڪــטּ!

کــســے כرڪــ  نــڪـــرכ ڪـــــﮧ او خـــوכ زنــכگــیـــم بـــوכ....

 

شکلکــ های آینـ ـ ـازخـــوכت بـــاش ...

ڪــســے هـــم اگــــر خـــوشـــش نــیــامــــכ ,بـــﮧ כرڪـ

ایــنـــجا مـــجــســمــﮧ ســــازے نـــیــســـت!!

ایــن زلـــزلـــه لــامــصــبــم واســه خــودش ســفــر اسـتــانــی مــیــره هــا

پــیــشــاپــیــش مـــرگ خــودمُ تـــو یــکــی از ایـن زلـــزلــه هــا

بـــه بــازمــانــدگــانــم تـسـلــیــت عــرض مــیــکــنــم

شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ

هـــمــچــنــان بــا ایــنــتــرنـت نـــاســـرعـــت پـــر مـــحــدود در خــدمــتــون هــســتــیــم ..

شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ

ایــنــقــد بــدم مــیــاد وقــتــی دارم بــا آهــنــگ هــم خــونــی مــیــکنــم

خـــوانــنــده اشــتبــاه مــیــخـــونــه

شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ

ﭘــﺴــﺮﻩ 30 ﺳــﺎﻟـشــﻪ، ﺳــﺮﺑــﺎﺯﯼ ﻧــﺮﻓـــﺘــﻪ؛

ﺍﻭﻧــﻮﻗـــﺖ ﻣــﯿــﮕــﻪ ﺩﺭ ﺻـــﻮﺭﺕ ﺟـــﻨــﮓ واســـه ﺩﻓـــﺎﻉ ﺍﺯ ﮐـــﺸـــﻮﺭﻡ ﺑـــﺮﻣــﯿــﺨــﯿــﺰﻡ...

ﺷــﻤــﺎ ﺻــﺒــﺢ ﻫـــﺎ ﻗــﺒــﻞ ﺍﺯ ﻇــﻬــﺮ ﺑـــﺮﺧــﯿـــﺰ ﻧـﻤــﯿــﺨــﻮﺍﺩ تــو ﺯﺣــﻤــﺖ ﺑــﯿــﻮﻓــﺘــﻲ

شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآشکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ

شــمــا!آقــا پــســرـى کــه ابـــروهــاتــو نــخ مــیــکــنـى

شـــبــیــه جــارى دخــتــر عــمــوى مــن مــیـشــى...

دیـــگــه نــبــایــد از واژه نـــوکــرتــم و چـــاکــرتــم اســتــفــاده کـــنــى!

شــمــا از واژه هــاــى عجــیــجــم و جــیــجــلــم و ایــنــا اســتــفــاده کـــن!! بـــوچ بــرات!


کــامــنــتــا رو وقــت کـــردم ج میــدم
شــرمــنــده


برچسب‌ها:
[ 17:59 ] [ 22 اردیبهشت 92 ] [ мαяуαм ] نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ