تبلیغات
★ בُפֿـتــَرِ شــ♥ــاهِ پــَریــפטּ★ - بــــراـی چــشــمــانـــش...

nothing is like it was

عكــس های پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلكـ ـه

هــمـــه مـیـگـویـنـد چـشـمـانــش قهوه ـایست
امــا مــن مــیــگــوـیـم
چــشــمــانــش عـــســلیـست
نــه بـــرای رنــگـــش
بــراـی ـاینــکــه شــیــریــن تــریــن لــحــظــاـتــم
ـدر چـــشــمـــاـن او خـــاطــرـه شـــدــه ـانــد . . .بـــعــد از تـعـطـیـلـات  کــمتـر مــیــام نــت
شـــایــد فــقــط شــبــا
آخــه ـدرس ـدارم


لـطــفـا ـدرخــواســت تـبـاـدل لـیــنـک نــدیــن شــرمـنـدتــون مــیشـم
بـخصـوص پســرا ـو بلــاگــفــائــیـاـو در آخــــــر


دوستـتــ ـون دـآرمـبرچسب‌ها:
[ 12:51 ] [ 14 فروردین 92 ] [ мαяуαм ] نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ