تبلیغات
★ בُפֿـتــَرِ شــ♥ــاهِ پــَریــפטּ★ - مـטּ פֿـــــــــــــــבا را בارم

nothing is like it was

פֿــــنــــבه ام مـے گیرב از تقلایت اے בنیا

ڪــــﮧ چگـــــــפنــﮧ בر پــے آنـــےڪــﮧ زمیــــنـم بزنـــے.

اے בنیــــاے پـر از ωــــراب , ایــــטּ را بــבاטּ :

اگر تــمــام غــم هــایت را بر בلـــم فـــرפ ریــــزے،

هرگز בر مقــابلت ڪـمر פֿـــــم نـפֿـــפاهم ڪـرב

اگــــــر تمــــام בرבهــــا פ رنــــج هایـــت را بر ωــــرم آפرے،

هـــرگـــز בر مقـــابلـــت زانـــــפ نمــــے زنـــم.

اگــــر تمـــام ωــפֿـــــتـےها را زمینـــــﮧ راهــــم ڪـــنـے،

هــــرگـــز زنـבگـے را בر مقابلت نمـے بازم.

اصــــلا

هـــر چــﮧ פֿـــــפاهـے ڪـــטּ، هــــر چــﮧ פֿـــــפاهـے بـــاش…

פلــے همیـــشــﮧ ایــــن را بـــــבاטּ

مـטּ ، פֿـــــــــــــــבا  را בارم
عاغا یعنی چی همه دارن یکی یکی خدافظی میکنن

شبنم  هستی  ،سمانه

  آبجی عطیه ،یسنا.سرندیپیتی

به زودی شاهد رفتن بنده هم خواهید بود

عزیزایی که بار اول تشریف میارن وب قدمشون رو چشم
ولی اون گوشه رو هم بخونید خو
بخصوص آق پسرای زشتوکی♂♥♀قالب های عاشـ . ـقونه جوجو و شوشو♂♥♀
واسه تزئین که ننوشتم دلیل داشتم
♂♥♀قالب های عاشـ . ـقونه جوجو و شوشو♂♥♀

فدا مدا بعضی دوستای مجازیم که از صدتا
دوست حقیقی با معرفت ترن
بخصوص اعظم جونمو و زهره جونم♂♥♀قالب های عاشـ . ـقونه جوجو و شوشو♂♥♀برچسب‌ها:
[ 16:24 ] [ 12 بهمن 91 ] [ мαяуαм ] نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ