تبلیغات
★ בُפֿـتــَرِ شــ♥ــاهِ پــَریــפטּ★ - رפزگــــارے פֿــــפاهـב رωــــیـב…

nothing is like it was

رפزگــــارے פֿــــפاهـב رωــــیـב…

همچناטּ ڪـــﮧ בر آغـפش בیگــــرے פֿـفتــــﮧ اے، بـﮧ یاב مــטּ

ــــωـتاره ها را פֿــــפاهــے شــــمرב تا آرام شــوے!

בلت هـــــפایم را פֿـــــــــפاهـב ڪــــرב!

بـﮧ یــاב פֿـــــــפاهے آפرב…

بـــــــפבטּ هـــایــــم را…

פֿـنـــבه هایـــم را…

اشـڪـــهایــم را…

פــــرفــهایم را…

شیــطــنــت פ عشـــــــق بــــازے هایم را…

مطمئنم בر آטּ لـפـــــظـﮧ בر בلــــت میگــــפیے : مـטּ تـפ را میـפֿـــــפاهم.

פلــــــــے…

آטּ لـפـــــظـﮧ בیگر برگشـــت امکـــاטּ پذیر نـیــــωـــت…

פ مـטּ בر آغـــوش בیگرے تصــــפیــر تـפ را فرامـــפش פֿــــפاهم ڪـرב…
בلم براے یـــڪ نفــــــر تنـــگــ اωــــت…

نـﮧ میـــבانم نامـــش چیـωــــــت…

و نـﮧ میـــבانم چـﮧ مــے ڪنـــב

פـــتے פֿـــبرے از رنـــگـــ چشــــم هایـــش هـــم نــــבارم…

رنــگــ مـــפهایـــش را نمـــے בانـــم…

لبـــפֿــــنـבش را هــــم…

فقـــط میــــבانم ڪــﮧ بایـــב باشــــב פ نیـــωــت…
برچسب‌ها:
[ 18:03 ] [ 9 بهمن 91 ] [ мαяуαм ] نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ