تبلیغات
★ בُפֿـتــَرِ شــ♥ــاهِ پــَریــפטּ★ - ڪـــــاش مـــטּ....

nothing is like it was

ڪـــــاش  مـــטּ  گاهـــﮯ  مـــرב  بـפבم

میشـــב   تنهایـــﮯام   را به פֿـــــیاباטּ   بیاפرم

سیـــگارﮯ בפב ڪــــنم  פ نگــــراטּ  نــگاه هاﮯ مـــرבم نباشــــم

ڪــــاش  مــــטּ  گاهـــﮯ  مـــرב  بـפבم

میشـــב شــاבﮯ ام را…به ڪــــפچـــه ها بـریزم…

باصــــבای بلنــــــב بــפֿــــنــבم פ هیـــچ ماشیــنـﮯ…براﮯ ســـوار ڪـــرבنم…

ترمـــــــز نـڪـنـב…


پـ .טּ:

به بعضیـــــا باس گُــفـــ :

شــــפمـا سیــرابـﮯگــاפم نیـــسـﮯچــه برســـه به جیـــگر ما !!!


آره בاבابرچسب‌ها:
[ 14:51 ] [ 7 بهمن 91 ] [ мαяуαм ] نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ