تبلیغات
★ בُפֿـتــَرِ شــ♥ــاهِ پــَریــפטּ★ - تو خلق شده ای برای من تا زیباترین لحظه ها را برایم بسازی . . .

nothing is like it was

پـــلــــک جــــهـــان مــــی پـــریــــد..

دلــــش گــــواهــــی مــــیــــداد..

اتــــفــــاقـــــی مــــی افـــتـــد.....

اتــــفــــاقـــــی مــــی افـــتـــد.....

و....

فـــرشـــتـــه اـی از آســـمــــان فـــــرود آمــــد

حــــســـیـــن جـــــــان تــــولــــدت مـــبـــارکـ


کیک تولد خوشگل کیک تولد خوشمزه کیک تولد متن کیک تولد عکس کیک عکس های کیک تولد عکس تولد

ایــن چــنــدمــیــن تــولــــ♥ـــد تــوســت؟

و چــنــدمــیــن انــبــســاط مــجـــدد کـــائــنــات؟

ایـــن چـــنــدمـــیــن بــارخــلــقـــت اســت؟

و چــنــدمــیــن انــفــجــار ســکـــوت؟

چــنــدمــیــن لــبــخــنــد آفـــریــنــش؟

خـــورشــیــد را چــنــدمـــیــن بـــار اســـت کـــــه مــیــبــیـنی؟

و پـــروانـــه ســاعــتــهــا چــنـــدمــیـــن بــار است کــه مــیــچــرخــنـد؟

و ثــانــیــه چــنــدمــیــن بــار اســت کــه بــه احـتـرام تــو بـــرمــیـــخــیــزد؟

چــنــدمــیــن بــار اســت کــه مــجــدداً نــفـــس مــیـــکــشــی؟

چــنــدمــیــن دم!؟

چــنــدمــیــن بـــازدم!؟

وچـــقــدر مـــن خـــوشـبــخــتــم

و جــهـــان چــه پــرغـــوغـــاســت

کـــه بــیــنــهایــتــ ُـمــیــن تـــولـــد تـــو را جــشــن مــیــگـــیــرد . . .مـــتـــولـــده مـــاهِ مـــهـــره و رو دس نـــــداره

فـــــدااااااااااااابرچسب‌ها:
[ 16:12 ] [ 2 مهر 92 ] [ мαяуαм ] نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ